صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش آوایی به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه تحقیق ترتیل حدید یک جزء پنج جزء ده جزء بیست جزء کل قرآن اذان دعا و مناجات ترجمه خوانی جمع کل
abadan.q 0 24 3 4 0 0 0 0 2 3 1 37
abadeh.q 2 8 2 3 0 1 0 0 1 3 0 20
anstitopastor.q 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
arak.q 19 21 25 14 10 10 2 2 8 6 3 120
bandarabas.q 48 167 29 18 8 3 5 11 21 11 57 378
gerash.q 3 7 2 2 2 1 0 0 1 2 10 30
iranshahr.q 1 2 1 0 0 2 1 3 4 0 1 15
mazandaran.q 12 19 12 3 11 3 0 1 4 2 3 70
neyshabor.q 9 25 9 6 5 1 0 0 5 2 3 65
shahed.q 11 17 6 6 5 2 1 2 2 3 0 55
varastegan.q 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
alborz.q 15 74 11 6 6 1 1 1 1 0 6 122
behzisti.q 4 11 8 8 2 0 0 0 3 1 10 47
boshehr.q 20 69 42 8 5 1 1 1 20 21 24 212
golestan.q 23 214 72 57 11 6 2 0 3 3 30 421
gonabad.q 23 46 25 18 6 0 0 0 5 6 26 155
hamedan.q 22 57 34 16 6 7 4 3 4 5 15 173
ilam.q 5 29 7 12 8 1 0 0 9 1 1 73
kerman.q 22 62 53 33 14 6 1 1 6 8 9 216
kermanshah.q 54 77 14 27 13 5 1 1 6 3 3 204
maragheh.q 1 3 2 1 0 1 0 0 3 1 0 12
qom.q 12 23 61 28 13 3 2 5 4 5 6 162
saveh.q 1 14 3 0 1 0 0 0 2 0 3 24
semnan.q 13 33 38 17 9 4 4 0 5 2 2 127
shahrekord.q 10 52 54 17 7 3 1 0 6 5 8 163
torbatjam.q 3 5 3 2 3 0 0 0 4 2 9 31
zabol.q 15 43 28 11 3 1 2 0 6 2 9 120
ardebil.q 81 118 72 50 12 4 3 2 19 9 30 400
baghiyatallah.q 6 4 5 2 2 1 0 1 2 4 0 27
bam.q 6 16 15 2 2 3 0 0 5 0 5 54
bojnord.q 11 33 32 5 1 1 0 1 6 3 4 97
dezfol.q 5 15 18 4 1 2 0 0 5 3 2 55
enteghalkhon.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
esfahan.q 21 62 32 36 28 9 7 6 9 11 15 236
gilan.q 4 21 2 2 11 4 1 0 2 6 5 58
jahrom.q 16 44 11 8 4 0 2 0 4 3 3 95
kashan.q 7 22 9 8 16 7 6 9 5 8 6 103
qazvin.q 21 66 44 27 12 3 1 3 4 0 6 187
sabzevar.q 12 30 48 21 7 6 0 0 7 2 3 136
shoshtar.q 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
tehran.q 37 104 36 35 9 11 7 5 26 24 27 321
yasoj.q 17 33 25 19 8 0 1 0 3 3 10 119
yazd.q 23 55 53 60 22 7 2 1 29 12 45 309
zahedan.q 15 23 37 19 9 5 1 1 2 4 4 120
zanjan.q 20 43 46 11 12 4 2 0 6 3 10 157
ahvaz.q 19 68 91 99 20 7 1 0 11 9 8 333
artesh.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aryanic 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
babol.q 18 43 37 27 9 3 1 1 14 8 4 165
behbahan.q 0 4 2 6 2 0 1 0 1 1 4 21
birjand.q 17 17 15 11 12 4 1 1 3 2 4 87
esferayen.q 8 17 3 4 2 0 0 0 5 1 4 44
fasa.q 12 73 65 16 4 2 1 0 9 3 23 208
iran.q 10 19 14 10 8 2 3 3 8 9 7 93
jiroft.q 3 13 14 5 3 1 1 0 0 1 1 42
kordestan.q 11 95 98 22 1 1 0 1 27 4 34 295
larestan.q 4 39 7 15 3 1 0 1 6 4 1 81
lorestan.q 15 33 37 23 4 3 1 0 2 5 2 125
mashhad.q 66 101 90 64 27 6 3 3 30 21 20 431
oromiyeh.q 9 29 11 5 8 0 0 1 7 1 5 78
rafsanjan.q 3 35 91 9 5 3 2 1 6 3 5 163
setad.q 2 5 1 1 0 0 1 1 0 1 1 13
shahidbeheshti.q 14 76 40 30 12 3 3 2 5 3 13 201
shahrod.q 11 44 7 10 3 3 0 1 6 6 8 99
shiraz.q 71 502 534 155 35 11 5 7 81 45 148 1594
tabriz.q 30 44 21 13 20 6 0 1 4 4 9 152
torbatheydariye.q 3 17 18 7 3 4 0 1 2 2 9 66

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540