صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش آوایی به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه تحقیق ترتیل حدید یک جزء پنج جزء ده جزء بیست جزء کل قرآن اذان دعا و مناجات ترجمه خوانی جمع کل
ahvaz.q 17 71 88 103 20 7 1 0 11 9 11 338
babol.q 18 43 37 27 9 3 1 1 14 8 4 165
birjand.q 18 17 15 12 10 4 1 1 3 2 4 87
dezfol.q 6 15 18 4 1 2 0 0 5 3 2 56
esferayen.q 8 17 3 4 2 0 0 0 5 1 4 44
golestan.q 23 229 73 57 11 5 3 0 3 2 33 439
ilam.q 6 29 7 12 8 1 0 0 9 1 1 74
kermanshah.q 68 189 22 43 13 6 1 1 6 4 3 356
kordestan.q 11 96 97 22 1 1 0 1 28 4 33 295
larestan.q 4 39 7 15 3 1 0 1 6 4 1 81
lorestan.q 16 37 37 22 5 3 1 0 2 5 2 130
oromiyeh.q 9 32 11 5 8 0 0 1 7 1 6 80
rafsanjan.q 3 35 91 9 5 3 2 1 6 3 5 163
shahed.q 11 16 6 6 5 2 1 2 2 3 0 54
shahidbeheshti.q 15 91 60 36 13 3 3 3 8 3 14 249
shahrod.q 11 44 7 10 3 3 0 1 6 6 8 99
tabriz.q 32 46 20 13 22 6 0 1 4 4 9 157
yasoj.q 28 45 26 26 9 0 1 1 4 5 12 157
zahedan.q 15 21 39 19 11 4 1 1 2 5 4 122
zanjan.q 20 44 46 10 12 4 2 0 6 3 11 158
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
abadan.q 0 24 3 5 0 0 0 0 2 3 1 38
alborz.q 16 75 11 6 6 1 1 1 3 0 6 126
baghiyatallah.q 6 4 5 2 2 1 0 1 2 4 0 27
bam.q 6 16 15 2 2 3 0 0 5 0 5 54
behzisti.q 4 12 7 9 2 0 0 0 3 1 10 48
boshehr.q 20 72 42 8 5 1 1 1 23 21 24 218
enteghalkhon.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
esfahan.q 21 62 32 36 28 9 7 6 9 11 15 236
fasa.q 13 73 65 16 4 2 1 0 9 3 23 209
gilan.q 4 21 2 2 11 4 1 0 2 6 5 58
hamedan.q 23 57 34 16 6 7 4 3 4 5 15 174
jahrom.q 17 44 10 8 4 0 2 0 4 4 5 98
kerman.q 24 65 51 34 14 7 2 1 6 8 9 221
qazvin.q 21 66 44 27 12 3 1 3 4 0 6 187
qom.q 12 23 62 28 13 3 2 5 4 5 6 163
semnan.q 13 33 39 17 9 4 4 0 5 2 2 128
shoshtar.q 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
torbatheydariye.q 3 18 18 7 3 4 0 1 2 2 9 67
torbatjam.q 3 5 3 2 3 1 0 0 4 2 9 32
bandarabas.q 48 168 29 18 8 3 5 11 21 10 58 379
behbahan.q 0 5 2 6 2 0 1 0 1 1 4 22
bojnord.q 11 34 32 5 1 1 0 1 6 3 4 98
gonabad.q 23 49 25 18 6 0 0 0 5 7 25 158
iran.q 10 19 15 11 8 2 3 3 8 9 7 95
kashan.q 7 23 13 9 15 8 7 9 5 8 6 110
maragheh.q 1 3 2 1 0 1 0 0 3 1 0 12
mashhad.q 67 101 90 64 27 6 3 3 30 21 20 432
mazandaran.q 12 21 12 3 11 3 0 1 4 2 3 72
neyshabor.q 9 26 9 6 5 1 0 0 5 2 3 66
shiraz.q 70 504 535 154 37 11 5 7 81 46 150 1600
zabol.q 15 43 28 11 3 1 2 0 6 2 9 120
abadeh.q 2 8 2 3 0 1 0 0 1 3 0 20
anstitopastor.q 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
arak.q 19 24 26 15 12 9 1 2 8 6 3 125
ardebil.q 81 118 72 50 11 4 3 2 19 9 30 399
artesh.q 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
gerash.q 3 7 2 2 2 1 0 0 1 2 10 30
iranshahr.q 1 2 1 0 0 2 1 3 4 0 1 15
jiroft.q 3 13 14 5 3 1 1 0 0 1 2 43
sabzevar.q 13 30 47 22 7 6 0 1 7 2 3 138
saveh.q 1 16 3 0 2 0 0 0 2 0 3 27
setad.q 1 6 1 1 0 0 0 1 0 1 1 12
shahrekord.q 9 55 55 17 6 3 1 0 6 5 8 165
tehran.q 38 106 36 36 9 11 7 5 25 23 27 323
varastegan.q 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
yazd.q 23 55 53 62 22 7 2 1 29 12 46 312

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540