صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش معارف قرآنی و سیره معصومین(ع) به تفکیک دانشگاه  
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه احادیث نهج البلاغه صحیفه سجادیه حفظ موضوعی ترجمه و تفسیر سیره معصومین احکام پرسمان جمع کل
ardebil.q 61 332 70 31 165 181 2040 49 2929
baghiyatallah.q 0 7 2 1 2 2 9 1 24
bandarabas.q 25 115 58 17 90 104 604 45 1058
behbahan.q 7 14 4 2 5 9 23 4 68
bojnord.q 15 64 36 9 33 26 141 6 330
boshehr.q 38 150 30 40 89 206 221 22 796
esferayen.q 16 19 15 3 7 12 57 3 132
fasa.q 41 63 36 15 51 100 152 13 471
golestan.q 59 259 60 308 386 373 738 91 2274
hamedan.q 27 92 27 13 52 51 179 6 447
jahrom.q 36 57 30 17 54 75 436 5 710
maragheh.q 3 19 7 1 2 3 11 10 56
mazandaran.q 3 17 12 6 21 31 26 5 121
rafsanjan.q 18 68 19 11 30 135 183 16 480
shahrekord.q 23 83 25 9 66 109 139 10 464
shahrod.q 32 67 15 8 28 42 59 5 256
shiraz.q 200 910 254 92 342 955 2811 143 5707
shoshtar.q 0 1 1 0 0 0 0 1 3
tehran.q 26 163 40 35 94 82 425 12 877
abadan.q 24 24 8 2 19 15 48 7 147
alborz.q 27 40 32 19 39 29 138 17 341
artesh.q 0 1 0 1 0 1 2 0 5
behzisti.q 2 17 9 3 14 51 123 15 234
gerash.q 9 34 6 3 12 14 32 1 111
ilam.q 12 67 22 8 30 110 70 9 328
kashan.q 126 300 101 46 212 397 270 119 1571
mashhad.q 56 1144 62 44 119 129 6627 37 8218
qom.q 15 49 33 17 86 32 83 26 341
saveh.q 6 19 7 6 5 15 22 4 84
setad.q 3 2 1 0 5 1 1 0 13
torbatjam.q 9 20 3 3 5 6 71 7 124
ahvaz.q 42 111 40 30 67 214 159 35 698
anstitopastor.q 1 0 0 1 0 0 1 0 3
babol.q 33 151 30 30 60 141 202 48 695
birjand.q 6 19 7 4 22 21 30 9 118
enteghalkhon.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gilan.q 7 22 9 7 11 11 17 2 86
iran.q 8 32 14 6 24 30 39 6 159
jiroft.q 4 26 8 2 14 19 61 1 135
kermanshah.q 59 93 91 66 68 58 964 18 1417
qazvin.q 11 47 17 8 29 31 56 5 204
shahed.q 2 6 3 2 10 29 20 1 73
shahidbeheshti.q 37 154 39 28 84 108 130 15 595
yazd.q 51 175 37 60 99 145 319 23 909
abadeh.q 2 17 4 4 5 15 39 3 89
arak.q 28 75 21 23 41 58 76 4 326
bam.q 2 27 10 8 10 30 78 2 167
dezfol.q 12 22 5 2 10 19 39 12 121
esfahan.q 20 89 33 19 65 90 108 13 437
gonabad.q 16 57 27 9 32 71 114 7 333
iranshahr.q 26 56 15 6 49 16 75 0 243
kerman.q 30 118 42 15 67 101 151 7 532
kordestan.q 63 63 22 106 212 35 304 22 827
larestan.q 14 41 17 17 12 11 226 4 342
lorestan.q 10 44 15 10 22 51 139 10 301
neyshabor.q 17 49 16 5 16 27 76 5 211
oromiyeh.q 14 25 11 2 24 20 49 7 154
sabzevar.q 44 108 26 49 47 343 238 22 877
semnan.q 24 51 34 17 37 81 132 14 390
tabriz.q 59 194 37 219 149 190 126 64 1038
torbatheydariye.q 4 22 5 14 25 42 45 3 160
varastegan.q 0 2 0 0 0 0 2 0 4
yasoj.q 21 78 25 55 85 100 306 7 677
zabol.q 15 47 16 10 41 39 175 11 354
zahedan.q 12 39 14 10 43 71 166 9 364
zanjan.q 30 67 35 14 40 86 127 17 416

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540