صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش معارف قرآنی و سیره معصومین(ع) به تفکیک دانشگاه  
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه احادیث نهج البلاغه صحیفه سجادیه حفظ موضوعی ترجمه و تفسیر سیره معصومین احکام پرسمان جمع کل
artesh.q 0 1 0 0 0 1 2 0 4
baghiyatallah.q 0 7 2 1 2 2 9 1 24
behbahan.q 7 13 4 2 5 9 20 3 63
boshehr.q 37 147 30 41 88 198 219 20 780
esferayen.q 16 19 15 3 7 12 57 3 132
jahrom.q 36 56 30 17 54 75 434 5 707
kermanshah.q 46 50 33 39 49 49 679 10 955
maragheh.q 3 19 7 1 2 3 11 10 56
saveh.q 5 19 6 6 5 15 22 3 81
shahidbeheshti.q 28 125 35 24 70 102 108 12 504
shoshtar.q 0 1 1 0 0 0 0 1 3
zahedan.q 12 37 12 11 43 70 161 7 353
alborz.q 28 40 32 19 38 29 131 17 334
anstitopastor.q 1 0 0 1 0 0 1 0 3
bandarabas.q 25 108 58 17 89 103 552 44 996
bojnord.q 15 63 36 9 32 25 137 6 323
enteghalkhon.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fasa.q 40 64 36 15 51 99 152 13 470
gilan.q 7 22 9 7 11 11 17 2 86
gonabad.q 16 57 27 9 31 69 114 7 330
jiroft.q 4 26 8 2 14 19 61 1 135
kashan.q 119 289 94 47 210 392 275 111 1537
neyshabor.q 17 48 16 5 16 27 75 5 209
sabzevar.q 44 108 26 51 47 340 236 22 874
shahed.q 2 6 3 2 10 29 20 1 73
tabriz.q 59 192 37 218 147 188 119 64 1024
yasoj.q 14 51 20 6 70 58 224 6 449
abadeh.q 2 17 4 4 5 15 39 3 89
ahvaz.q 40 111 39 30 65 215 160 32 692
ardebil.q 61 333 70 26 166 172 2024 50 2902
bam.q 2 27 10 8 10 30 78 2 167
behzisti.q 2 17 9 3 13 49 122 15 230
dezfol.q 12 22 5 2 10 19 39 12 121
ilam.q 13 66 23 8 30 109 69 9 327
iran.q 8 32 14 6 23 30 39 6 158
iranshahr.q 26 56 15 6 49 16 75 0 243
kordestan.q 63 63 22 105 209 39 295 23 819
larestan.q 14 41 17 17 12 11 226 4 342
mazandaran.q 3 16 12 6 21 30 26 4 118
oromiyeh.q 14 25 11 2 24 20 46 7 151
qazvin.q 11 47 17 8 29 30 55 5 202
qom.q 15 47 33 17 85 32 83 25 337
rafsanjan.q 13 68 19 11 30 132 185 16 474
semnan.q 23 51 34 15 37 75 130 14 379
shiraz.q 199 906 254 90 343 949 2746 142 5629
varastegan.q 0 2 0 0 0 0 2 0 4
yazd.q 51 174 37 59 97 144 318 23 903
zabol.q 15 46 16 10 41 40 175 11 354
abadan.q 26 24 8 2 19 15 46 7 147
arak.q 28 75 21 23 41 58 75 4 325
aryanic 0 1 0 0 0 0 0 0 1
babol.q 32 151 30 30 58 141 203 47 692
birjand.q 6 19 7 4 22 21 28 9 116
esfahan.q 20 86 33 19 65 90 107 13 433
gerash.q 9 34 6 3 12 14 32 1 111
golestan.q 54 250 56 303 357 348 695 87 2150
hamedan.q 27 92 27 13 52 50 179 6 446
kerman.q 28 119 42 14 67 100 151 6 528
lorestan.q 10 44 15 10 22 51 138 10 300
mashhad.q 56 963 62 44 119 129 968 37 2378
setad.q 3 2 1 0 5 1 1 0 13
shahrekord.q 23 80 25 9 66 109 133 10 455
shahrod.q 32 67 15 8 28 41 59 5 255
tehran.q 26 158 42 35 94 80 418 11 864
torbatheydariye.q 4 22 5 14 24 42 45 3 159
torbatjam.q 9 20 3 3 5 6 71 7 124
zanjan.q 30 67 34 13 40 88 127 16 415

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540