صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش معارف قرآنی و سیره معصومین(ع) به تفکیک دانشگاه  
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه احادیث نهج البلاغه صحیفه سجادیه حفظ موضوعی ترجمه و تفسیر سیره معصومین احکام پرسمان سبک زندگی جمع کل
alborz.q 16 37 39 24 28 33 77 12 20 286
anstitopastor.q 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
artesh.q 1 1 1 0 1 0 4 0 0 8
birjand.q 6 31 9 10 28 32 49 5 12 182
esfahan.q 7 29 12 13 23 31 22 2 24 163
gerash.q 2 0 0 1 0 1 3 0 1 8
gilan.q 10 14 4 3 8 8 25 3 19 94
gonabad.q 11 41 7 6 11 21 51 4 27 179
hamedan.q 4 12 6 4 17 10 13 2 4 72
kashan.q 22 44 16 13 32 35 87 1 69 319
larestan.q 2 16 1 1 5 2 81 2 5 115
lorestan.q 10 27 10 6 27 20 56 4 12 172
maragheh.q 3 11 8 3 5 5 20 4 14 73
neyshabor.q 6 38 9 5 13 11 46 9 16 153
rafsanjan.q 0 2 0 1 2 0 0 0 0 5
semnan.q 8 13 7 7 23 9 22 2 12 103
shahed.q 4 3 0 4 7 1 0 1 0 20
shahrekord.q 2 9 5 4 14 15 16 2 14 81
yasoj.q 1 5 2 2 2 4 8 0 4 28
yazd.q 31 51 24 26 67 44 89 8 50 390
zanjan.q 5 12 7 1 12 11 6 6 11 71
ahvaz.q 0 8 1 7 4 3 6 1 2 32
arak.q 22 51 23 10 52 91 89 28 42 408
baghiyatallah.q 1 4 1 0 4 2 5 1 1 19
bam.q 1 4 3 1 4 3 8 1 2 27
dezfol.q 1 2 1 2 1 3 3 1 4 18
ilam.q 26 75 14 3 26 46 102 13 24 329
iranshahr.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kerman.q 8 72 22 7 47 41 132 11 37 377
kermanshah.q 20 992 87 7 33 26 405 15 27 1612
mashhad.q 14 39 26 14 47 39 109 30 41 359
mazandaran.q 6 12 13 6 11 12 39 5 25 129
qom.q 5 39 23 20 25 12 57 6 26 213
zahedan.q 1 6 3 1 15 25 149 0 15 215
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
abadeh.q 1 7 2 2 4 5 3 0 4 28
babol.q 21 89 30 29 35 42 179 15 78 518
bojnord.q 16 53 25 5 36 22 78 4 40 279
enteghalkhon.q 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
golestan.q 20 115 53 172 215 138 299 54 55 1121
iran.q 22 65 24 13 34 39 52 11 52 312
kordestan.q 4 22 4 17 77 15 101 12 37 289
sabzevar.q 95 154 49 32 94 64 505 27 90 1110
saveh.q 6 16 5 2 14 7 19 10 17 96
setad.q 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4
shahidbeheshti.q 8 19 2 8 14 12 20 3 8 94
abadan.q 33 36 11 7 34 28 44 11 12 216
ardebil.q 6 35 13 12 30 33 85 15 31 260
bandarabas.q 21 68 22 10 27 55 609 7 53 872
behbahan.q 6 9 4 3 7 8 26 8 8 79
behzisti.q 2 5 4 2 3 4 11 0 2 33
boshehr.q 19 106 23 10 40 40 154 8 89 489
esferayen.q 1 5 1 0 1 0 7 0 5 20
fasa.q 4 19 9 3 11 18 29 7 13 113
jahrom.q 7 13 12 8 13 28 130 2 13 226
jiroft.q 1 16 8 2 6 7 37 3 4 84
oromiyeh.q 1 20 6 3 15 7 13 5 10 80
qazvin.q 3 19 7 4 24 15 30 5 17 124
shahrod.q 1 9 4 2 12 9 25 1 15 78
shiraz.q 39 157 40 30 83 94 388 23 118 972
shoshtar.q 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
tabriz.q 43 86 27 27 65 78 161 21 52 560
tehran.q 2 10 8 6 18 5 15 4 15 83
torbatheydariye.q 2 9 4 4 7 10 38 4 9 87
torbatjam.q 2 16 6 3 12 2 14 9 7 71
zabol.q 7 15 6 1 48 14 130 7 34 262
مهندسی بهداشت حرفه ای 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540