صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش معارف قرآنی و سیره معصومین(ع) به تفکیک دانشگاه  
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه احادیث نهج البلاغه صحیفه سجادیه حفظ موضوعی ترجمه و تفسیر سیره معصومین احکام پرسمان جمع کل
ahvaz.q 19 66 31 24 38 99 50 14 341
anstitopastor.q 0 0 0 0 0 0 1 0 1
arak.q 25 69 19 21 35 51 72 4 296
baghiyatallah.q 0 2 0 0 1 0 0 1 4
bam.q 1 11 5 2 3 9 24 2 57
behzisti.q 0 5 6 0 6 16 13 3 49
esferayen.q 12 17 11 4 8 13 53 5 123
kashan.q 7 6 2 1 10 14 7 1 48
kerman.q 8 24 16 10 28 33 32 2 153
qazvin.q 10 41 12 9 26 30 50 4 182
shahrekord.q 21 61 22 7 49 75 96 5 336
shahrod.q 21 44 12 2 12 21 18 3 133
torbatjam.q 2 11 2 2 4 5 32 5 63
varastegan.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zahedan.q 7 20 7 7 29 55 113 3 241
zanjan.q 18 31 11 11 19 38 65 5 198
abadan.q 7 13 2 3 10 5 11 2 53
babol.q 17 34 12 14 16 28 60 6 187
behbahan.q 3 10 4 1 4 7 19 1 49
gilan.q 4 13 8 6 8 8 11 2 60
hamedan.q 15 41 14 10 21 18 53 3 175
jahrom.q 27 45 25 17 51 55 276 4 500
jiroft.q 3 24 8 1 9 14 47 1 107
larestan.q 2 9 1 3 4 0 28 1 48
mashhad.q 33 152 50 35 79 99 224 20 692
neyshabor.q 7 32 10 4 10 12 52 2 129
setad.q 4 1 0 0 5 0 2 0 12
shahidbeheshti.q 9 41 12 17 38 24 30 8 179
shoshtar.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yazd.q 40 119 33 33 66 123 198 13 625
ardebil.q 22 127 50 20 83 68 475 13 858
artesh.q 0 1 0 0 0 1 2 0 4
birjand.q 6 13 7 4 12 13 18 4 77
boshehr.q 18 56 7 17 44 48 31 5 226
dezfol.q 2 2 0 1 3 0 2 0 10
esfahan.q 9 37 20 12 44 58 53 6 239
fasa.q 22 38 24 8 30 61 72 7 262
gerash.q 0 3 1 2 2 3 1 0 12
gonabad.q 13 52 24 8 26 51 86 5 265
ilam.q 8 49 12 7 21 72 56 11 236
lorestan.q 3 15 7 6 13 15 30 2 91
maragheh.q 0 1 0 0 0 1 1 0 3
oromiyeh.q 7 14 9 2 14 15 20 4 87
qom.q 7 26 15 7 51 25 40 13 184
sabzevar.q 13 38 10 9 21 89 73 8 261
saveh.q 4 9 2 2 5 13 9 2 46
tabriz.q 14 60 20 81 34 58 39 49 355
abadeh.q 1 9 1 4 3 9 17 2 46
alborz.q 20 26 22 16 24 23 88 12 231
bandarabas.q 8 42 30 3 39 67 125 28 342
bojnord.q 8 57 29 7 23 22 110 4 260
golestan.q 12 12 8 21 31 62 124 5 275
iran.q 4 18 10 4 14 25 27 4 106
iranshahr.q 3 24 1 3 2 9 47 0 89
kermanshah.q 25 33 14 19 30 28 352 5 506
kordestan.q 15 52 54 18 124 27 184 9 483
mazandaran.q 2 8 11 6 16 23 12 5 83
rafsanjan.q 6 21 8 1 6 36 40 1 119
semnan.q 7 13 10 4 12 18 15 3 82
shahed.q 3 3 2 1 3 11 12 1 36
shiraz.q 103 369 99 37 142 313 816 34 1913
tehran.q 13 46 22 15 49 41 79 4 269
torbatheydariye.q 0 19 4 8 15 25 28 1 100
yasoj.q 7 6 1 1 7 6 10 0 38
zabol.q 11 35 9 7 34 31 115 8 250

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540