صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش پژوهشی به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه مقاله نویسی طرح پژوهشی ترجمه و تالیف کتاب جمع کل
abadeh.q 10 0 0 10
anstitopastor.q 1 0 1 2
artesh.q 1 0 0 1
babol.q 37 2 0 39
bam.q 2 1 0 3
bandarabas.q 40 7 8 55
hamedan.q 27 2 3 32
iranshahr.q 2 0 0 2
jiroft.q 12 2 0 14
kerman.q 30 1 4 35
mazandaran.q 11 1 0 12
qom.q 20 2 0 22
shoshtar.q 0 0 0 0
varastegan.q 1 0 0 1
zabol.q 13 1 3 17
zanjan.q 25 1 6 32
ardebil.q 179 7 5 191
behzisti.q 6 1 2 9
birjand.q 4 1 0 5
bojnord.q 6 2 2 10
esferayen.q 18 4 1 23
gonabad.q 15 1 1 17
iran.q 25 1 1 27
jahrom.q 12 2 0 14
neyshabor.q 20 2 2 24
qazvin.q 9 4 5 18
rafsanjan.q 28 0 0 28
saveh.q 6 0 1 7
setad.q 4 1 0 5
shahed.q 9 0 0 9
shahrekord.q 28 9 2 39
tabriz.q 37 3 11 51
yazd.q 79 7 0 86
abadan.q 9 0 1 10
ahvaz.q 30 3 5 38
alborz.q 9 2 0 11
arak.q 10 1 1 12
baghiyatallah.q 2 0 0 2
behbahan.q 3 0 0 3
boshehr.q 95 34 3 132
dezfol.q 8 0 1 9
enteghalkhon.q 0 0 0 0
esfahan.q 34 1 4 39
gerash.q 2 0 1 3
gilan.q 9 0 0 9
golestan.q 30 3 1 34
mashhad.q 51 6 4 61
sabzevar.q 35 6 1 42
shahidbeheshti.q 97 19 8 124
yasoj.q 25 3 0 28
fasa.q 32 5 0 37
ilam.q 17 2 0 19
kashan.q 39 2 4 45
kermanshah.q 84 1 12 97
kordestan.q 15 2 4 21
larestan.q 5 0 0 5
lorestan.q 57 2 3 62
maragheh.q 8 0 0 8
oromiyeh.q 19 0 4 24
semnan.q 22 0 0 22
shahrod.q 32 7 2 41
shiraz.q 192 14 10 216
tehran.q 56 1 4 61
torbatheydariye.q 19 3 0 22
torbatjam.q 6 2 0 8
zahedan.q 33 1 1 35

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540