صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش هنری به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه خوشنویسی نقاشی عکس تذهیب فیلم کوتاه معرق و منبت طراحی پوستر جمع کل
dezfol.q 5 8 21 0 0 2 4 40
iran.q 6 5 7 1 1 1 6 27
larestan.q 1 1 3 0 0 0 2 7
qazvin.q 6 6 14 0 5 1 7 39
setad.q 2 0 4 0 0 0 2 8
shoshtar.q 0 1 0 0 0 0 0 1
tabriz.q 28 17 42 2 15 8 19 131
tehran.q 18 27 35 2 4 3 10 99
varastegan.q 0 0 0 0 0 0 0 0
zahedan.q 12 12 6 0 1 1 13 45
abadan.q 7 15 16 0 0 0 5 43
arak.q 9 11 8 0 2 2 5 37
ardebil.q 57 69 144 1 5 3 23 302
babol.q 22 35 69 0 2 0 15 143
boshehr.q 56 71 212 0 6 2 25 372
esfahan.q 16 15 32 3 4 2 8 80
hamedan.q 26 27 43 5 2 6 4 113
iranshahr.q 0 0 0 0 0 0 0 0
jiroft.q 8 3 11 0 0 1 2 25
kerman.q 30 25 51 1 3 2 11 123
lorestan.q 7 11 24 0 0 1 3 46
maragheh.q 3 2 7 0 0 0 4 16
neyshabor.q 20 14 25 1 3 7 8 78
oromiyeh.q 5 9 5 0 0 0 3 22
sabzevar.q 24 36 366 3 3 2 7 441
saveh.q 1 1 14 0 4 2 3 25
semnan.q 10 12 15 0 3 1 5 46
shahrod.q 19 20 38 0 4 1 12 94
torbatheydariye.q 6 7 9 0 1 1 3 27
torbatjam.q 0 3 7 0 0 0 1 11
yasoj.q 9 17 38 3 2 1 7 77
zanjan.q 10 25 43 1 0 2 10 91
anstitopastor.q 0 0 1 0 0 0 1 2
baghiyatallah.q 2 0 1 0 0 0 2 5
bandarabas.q 24 41 79 3 2 2 18 169
behbahan.q 0 1 1 0 0 1 1 4
birjand.q 5 0 6 0 0 0 3 14
esferayen.q 10 9 30 0 2 1 12 64
gonabad.q 5 13 35 1 7 3 12 76
ilam.q 18 12 38 0 3 2 5 78
jahrom.q 7 9 22 4 0 0 2 44
kashan.q 6 20 25 0 8 2 10 71
rafsanjan.q 11 21 21 0 3 1 4 61
shahed.q 3 1 3 1 1 0 1 10
shahrekord.q 19 10 17 0 0 1 4 51
shiraz.q 127 125 318 8 15 12 82 687
yazd.q 41 31 50 1 7 5 13 148
zabol.q 7 10 37 0 2 4 13 73
abadeh.q 0 3 5 0 2 0 2 12
ahvaz.q 27 38 31 1 4 4 10 115
alborz.q 3 4 14 0 0 0 3 24
artesh.q 1 0 1 0 0 0 1 3
bam.q 3 6 6 0 0 0 3 18
behzisti.q 5 4 16 0 0 0 3 28
bojnord.q 11 5 20 0 0 1 3 40
enteghalkhon.q 0 0 0 0 0 0 0 0
fasa.q 33 22 59 2 0 1 11 128
gerash.q 1 2 4 0 2 1 1 11
gilan.q 2 7 9 0 0 0 2 20
golestan.q 20 12 789 0 9 0 20 850
kermanshah.q 32 28 124 1 4 1 17 207
kordestan.q 13 12 44 0 2 0 4 75
mashhad.q 56 37 92 3 1 3 33 225
mazandaran.q 4 4 11 0 0 0 3 22
qom.q 4 8 63 0 0 0 7 82
shahidbeheshti.q 23 36 136 3 6 2 16 222

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540