صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش هنری به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه خوشنویسی نقاشی عکس تذهیب فیلم کوتاه معرق و منبت طراحی پوستر جمع کل
alborz.q 2 2 10 0 0 0 3 17
artesh.q 0 0 0 0 0 0 1 1
golestan.q 3 1 208 0 2 0 4 218
ilam.q 17 8 24 0 3 2 5 59
kordestan.q 12 10 36 0 2 0 4 64
maragheh.q 0 0 0 0 0 0 0 0
oromiyeh.q 3 6 3 0 0 0 3 15
sabzevar.q 11 16 89 0 4 2 3 125
shoshtar.q 0 0 0 0 0 0 0 0
zahedan.q 3 6 1 0 0 0 7 17
anstitopastor.q 0 0 0 0 0 0 1 1
bam.q 2 3 2 0 0 0 0 7
bojnord.q 6 2 12 0 0 2 1 23
gilan.q 1 6 5 0 0 0 2 14
gonabad.q 4 9 32 1 5 2 9 62
lorestan.q 2 3 6 0 0 0 3 14
mazandaran.q 3 2 6 0 0 0 2 13
qom.q 3 5 42 0 0 0 5 55
rafsanjan.q 1 10 7 0 0 0 2 20
shahrekord.q 14 9 15 0 0 0 4 42
varastegan.q 0 0 0 0 0 0 0 0
abadan.q 4 3 10 0 0 0 4 21
ardebil.q 31 23 43 0 1 2 10 110
baghiyatallah.q 0 0 1 0 0 0 1 2
boshehr.q 28 31 45 0 3 2 10 119
dezfol.q 1 0 4 0 0 0 1 6
esfahan.q 7 6 12 1 1 2 2 31
esferayen.q 10 8 26 0 2 1 12 59
gerash.q 0 0 0 0 0 0 0 0
hamedan.q 16 13 19 5 2 3 1 59
jahrom.q 5 6 19 2 0 0 1 33
kerman.q 4 5 7 0 0 1 7 24
kermanshah.q 24 9 57 1 2 0 16 109
mashhad.q 31 19 51 1 0 2 23 127
qazvin.q 6 5 14 0 5 1 6 37
saveh.q 1 0 10 0 0 0 2 13
setad.q 1 0 1 0 0 0 1 3
shahed.q 1 1 2 0 0 0 0 4
shahidbeheshti.q 5 4 14 0 3 0 5 31
shahrod.q 13 12 23 0 3 0 10 61
tabriz.q 14 9 15 1 12 2 4 57
tehran.q 11 19 24 1 1 2 2 60
torbatheydariye.q 2 4 6 0 1 0 2 15
zanjan.q 4 10 31 1 0 2 5 53
abadeh.q 0 2 3 0 1 0 2 8
ahvaz.q 14 31 15 1 2 2 9 74
arak.q 8 11 7 0 2 2 4 34
babol.q 4 9 8 0 0 0 8 29
bandarabas.q 5 7 12 0 0 0 7 31
behbahan.q 0 1 1 0 0 0 0 2
behzisti.q 2 2 10 0 0 0 2 16
birjand.q 3 0 2 0 0 0 3 8
fasa.q 18 9 17 0 0 0 6 50
iran.q 2 5 6 0 1 0 3 17
iranshahr.q 0 0 0 0 0 0 0 0
jiroft.q 4 2 7 0 0 0 2 15
kashan.q 1 0 2 0 0 0 2 5
larestan.q 1 1 3 0 0 0 0 5
neyshabor.q 11 10 13 1 3 2 3 43
semnan.q 5 3 4 0 0 0 0 12
shiraz.q 64 53 156 5 3 3 30 314
torbatjam.q 0 3 3 0 0 0 2 8
yasoj.q 1 0 4 0 0 0 0 5
yazd.q 27 24 37 1 2 3 11 105
zabol.q 4 6 31 0 2 4 11 58

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540