صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش هنری به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه خوشنویسی نقاشی عکس تذهیب فیلم کوتاه معرق و منبت طراحی پوستر جمع کل
artesh.q 0 0 1 0 0 0 1 2
birjand.q 4 0 6 0 0 0 3 13
bojnord.q 11 5 19 0 0 1 3 39
dezfol.q 5 8 21 0 0 2 4 40
kashan.q 6 20 23 0 6 2 10 67
larestan.q 1 1 3 0 0 0 2 7
qazvin.q 6 6 14 0 5 1 7 39
setad.q 2 0 4 0 0 0 2 8
shahidbeheshti.q 17 22 92 3 6 1 15 156
shoshtar.q 0 1 0 0 0 0 0 1
varastegan.q 0 0 0 0 0 0 0 0
yasoj.q 6 11 30 2 1 0 6 56
yazd.q 40 31 50 1 7 5 13 147
anstitopastor.q 0 0 1 0 0 0 1 2
babol.q 22 35 70 0 1 0 14 142
baghiyatallah.q 2 0 1 0 0 0 2 5
bandarabas.q 24 41 79 3 2 2 18 169
behbahan.q 0 1 1 0 0 1 1 4
boshehr.q 51 70 205 0 6 2 24 358
esfahan.q 16 15 32 3 4 2 7 79
esferayen.q 10 9 30 0 2 1 12 64
gonabad.q 5 13 35 1 7 3 12 76
ilam.q 18 12 38 0 3 2 5 78
jahrom.q 7 9 22 4 0 0 2 44
kerman.q 30 24 49 1 3 2 11 120
mashhad.q 56 38 92 3 1 3 33 226
rafsanjan.q 11 21 21 0 3 1 4 61
sabzevar.q 24 36 357 3 3 2 7 432
saveh.q 1 1 14 0 3 1 2 22
shahed.q 3 1 3 1 1 0 1 10
shahrekord.q 19 10 17 0 0 1 4 51
zabol.q 7 10 37 0 2 4 13 73
abadan.q 7 14 16 0 0 0 5 42
abadeh.q 0 3 5 0 2 0 2 12
ahvaz.q 27 38 31 1 4 4 10 115
alborz.q 3 4 14 0 0 0 3 24
arak.q 9 11 8 0 3 2 5 38
ardebil.q 58 69 144 1 5 3 23 303
bam.q 3 6 6 0 0 0 3 18
enteghalkhon.q 0 0 0 0 0 0 0 0
fasa.q 33 22 59 2 0 1 11 128
gerash.q 1 2 4 0 2 1 1 11
gilan.q 2 7 9 0 0 0 2 20
golestan.q 12 12 760 0 6 0 10 800
kordestan.q 13 12 44 0 2 0 4 75
mazandaran.q 4 4 11 0 0 0 3 22
qom.q 4 8 63 0 0 0 7 82
aryanic 0 0 0 0 0 0 0 0
behzisti.q 4 4 16 0 0 0 3 27
hamedan.q 26 27 43 5 2 6 4 113
iran.q 4 5 7 1 1 1 6 25
iranshahr.q 0 0 0 0 0 0 0 0
jiroft.q 8 3 11 0 0 1 2 25
kermanshah.q 26 13 115 1 4 1 16 176
lorestan.q 7 11 24 0 0 1 3 46
maragheh.q 3 2 7 0 0 0 4 16
neyshabor.q 20 14 23 1 3 7 7 75
oromiyeh.q 5 9 5 0 0 0 3 22
semnan.q 10 12 15 0 3 1 5 46
shahrod.q 19 20 38 0 4 1 12 94
shiraz.q 121 119 303 8 12 11 82 656
tabriz.q 27 16 40 2 15 8 17 125
tehran.q 17 27 35 2 4 3 10 98
torbatheydariye.q 6 7 9 0 1 1 3 27
torbatjam.q 0 3 7 0 0 0 1 11
zahedan.q 11 11 6 0 1 1 13 43
zanjan.q 10 25 43 1 0 2 10 91

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540