صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش ادبی به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه شعر داستان نویسی نمایشنامه نویسی فیلمنامه نویسی جمع کل
anstitopastor.q 0 0 0 0 0
behzisti.q 1 3 0 0 4
bojnord.q 7 4 0 0 11
gerash.q 0 0 0 0 0
jahrom.q 6 6 0 0 12
kashan.q 4 0 0 0 4
kermanshah.q 45 9 2 0 56
larestan.q 1 0 0 0 1
oromiyeh.q 7 6 0 0 13
saveh.q 3 2 0 0 5
semnan.q 1 3 0 1 5
shahed.q 4 3 0 0 7
tehran.q 18 8 2 0 28
torbatheydariye.q 4 3 0 0 7
alborz.q 3 1 0 0 4
arak.q 5 3 0 0 8
babol.q 3 13 0 0 16
bandarabas.q 7 5 0 0 12
fasa.q 12 5 0 1 18
golestan.q 5 3 0 1 9
jiroft.q 3 1 0 0 4
qazvin.q 8 7 2 0 17
setad.q 2 0 0 0 2
shahrekord.q 10 7 1 1 19
yasoj.q 0 0 0 0 0
abadan.q 4 4 0 0 8
ahvaz.q 20 14 1 0 35
ardebil.q 30 15 0 2 47
baghiyatallah.q 0 0 0 0 0
bam.q 5 3 0 0 8
behbahan.q 0 1 0 0 1
birjand.q 6 3 0 0 9
boshehr.q 23 15 1 1 40
dezfol.q 1 0 1 0 2
esfahan.q 4 6 3 0 13
esferayen.q 13 10 1 0 24
gilan.q 4 3 0 0 7
ilam.q 18 7 0 0 25
iranshahr.q 2 0 0 0 2
kerman.q 2 8 0 1 11
lorestan.q 5 1 1 0 7
maragheh.q 0 0 0 0 0
mashhad.q 28 17 0 1 46
qom.q 9 9 0 1 19
shahrod.q 7 3 0 0 10
shiraz.q 75 25 5 2 107
shoshtar.q 0 0 0 0 0
tabriz.q 10 20 1 14 45
yazd.q 19 8 2 0 29
zanjan.q 7 4 0 0 11
abadeh.q 1 2 0 0 3
artesh.q 0 0 0 0 0
gonabad.q 14 6 1 1 22
hamedan.q 9 13 0 3 25
iran.q 4 2 0 0 6
kordestan.q 12 8 0 0 20
mazandaran.q 3 0 0 0 3
neyshabor.q 11 8 0 0 19
rafsanjan.q 4 3 0 0 7
sabzevar.q 11 8 3 1 23
shahidbeheshti.q 11 8 0 2 21
torbatjam.q 5 5 0 0 10
varastegan.q 0 0 0 0 0
zabol.q 10 5 1 0 16
zahedan.q 8 2 3 0 13

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540