صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش ادبی به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه شعر داستان نویسی نمایشنامه نویسی فیلمنامه نویسی جمع کل
anstitopastor.q 1 0 0 0 1
babol.q 21 27 1 2 51
baghiyatallah.q 1 0 0 0 1
esfahan.q 17 11 3 2 33
esferayen.q 12 10 1 0 23
saveh.q 4 3 0 0 7
shahed.q 5 4 0 0 9
shahidbeheshti.q 29 28 0 4 61
varastegan.q 0 0 0 0 0
zanjan.q 19 16 0 1 36
aryanic 0 0 0 0 0
bandarabas.q 37 20 4 4 65
behzisti.q 4 4 0 0 8
birjand.q 7 4 0 0 11
bojnord.q 9 9 2 0 20
kerman.q 31 22 0 1 54
maragheh.q 7 1 0 0 8
qom.q 14 12 1 1 28
semnan.q 11 10 0 1 22
tehran.q 29 13 4 2 48
yasoj.q 22 7 0 0 29
yazd.q 26 16 2 3 47
zahedan.q 11 5 3 0 19
abadan.q 5 5 0 1 11
abadeh.q 3 4 0 0 7
ahvaz.q 28 19 1 0 48
alborz.q 4 2 0 0 6
ardebil.q 63 36 4 2 105
artesh.q 1 0 0 0 1
bam.q 13 3 0 0 16
gerash.q 1 0 0 0 1
gonabad.q 13 6 2 2 23
hamedan.q 18 22 1 4 45
iranshahr.q 2 0 0 0 2
jahrom.q 9 11 2 1 23
jiroft.q 3 2 1 0 6
kermanshah.q 52 12 3 1 68
kordestan.q 13 11 0 0 24
larestan.q 3 0 0 0 3
qazvin.q 9 8 2 0 19
sabzevar.q 19 15 3 1 38
setad.q 4 0 0 0 4
shahrekord.q 13 10 1 1 25
shahrod.q 8 2 0 0 10
shoshtar.q 0 0 0 0 0
tabriz.q 25 27 5 17 74
torbatheydariye.q 5 4 0 0 9
arak.q 8 4 0 0 12
behbahan.q 2 1 0 0 3
boshehr.q 58 28 1 3 90
dezfol.q 11 3 3 0 17
enteghalkhon.q 0 0 0 0 0
fasa.q 22 13 1 2 38
gilan.q 7 5 0 0 12
golestan.q 18 6 3 7 34
ilam.q 22 9 0 0 31
iran.q 9 4 0 0 13
kashan.q 20 16 1 9 46
lorestan.q 19 8 1 1 29
mashhad.q 45 30 1 1 77
mazandaran.q 5 1 0 0 6
neyshabor.q 21 9 2 2 34
oromiyeh.q 8 5 0 0 13
rafsanjan.q 16 10 0 0 26
shiraz.q 148 68 9 3 228
torbatjam.q 6 6 0 0 12
zabol.q 12 9 1 0 22

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540