صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان به تفکیک دانشگاه و بخش های جشنواره 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه آوایی معارف قرآنی و سیره معصومین(ع) کتابخوانی پژوهشی فناوری هنری ادبی نشریات
behzisti.q 48 234 8 9 1 28 8 3
boshehr.q 216 796 63 132 31 372 90 14
dezfol.q 55 121 11 9 3 40 17 1
esfahan.q 236 437 53 39 12 80 33 31
esferayen.q 44 132 12 23 5 64 23 4
gilan.q 58 86 9 9 1 20 12 0
ilam.q 74 328 26 19 8 78 31 5
iran.q 95 159 26 27 6 27 13 3
lorestan.q 128 301 33 62 7 46 29 4
maragheh.q 12 56 4 8 1 16 8 0
shahidbeheshti.q 241 595 184 124 14 222 86 9
shoshtar.q 3 3 1 0 0 1 0 0
varastegan.q 1 4 1 1 0 0 0 0
yasoj.q 155 677 31 28 9 77 33 5
alborz.q 126 341 13 11 2 24 6 2
anstitopastor.q 2 3 1 2 0 2 1 0
ardebil.q 399 2929 169 191 39 302 107 12
babol.q 165 695 25 39 9 143 52 0
bam.q 54 167 7 3 8 18 16 2
bandarabas.q 379 1058 111 55 35 169 65 12
behbahan.q 22 68 1 3 2 4 3 1
birjand.q 88 118 9 5 4 14 11 1
bojnord.q 98 330 24 10 6 40 20 4
golestan.q 432 2274 7 34 6 850 45 30
kashan.q 110 1571 35 45 10 71 46 11
kerman.q 222 532 54 35 16 123 54 7
kordestan.q 296 827 43 21 11 75 24 5
mashhad.q 433 8218 115 61 29 225 78 10
mazandaran.q 72 121 15 12 1 22 6 2
rafsanjan.q 163 480 7 28 3 61 26 2
shahrod.q 99 256 71 41 11 94 10 1
shiraz.q 1595 5707 313 216 58 687 240 57
tabriz.q 155 1038 58 51 10 131 77 35
torbatheydariye.q 67 160 3 22 7 27 10 2
yazd.q 312 909 44 86 19 148 47 7
abadan.q 37 147 8 10 1 43 11 4
abadeh.q 20 89 14 10 0 12 7 1
ahvaz.q 338 698 40 38 10 115 48 3
arak.q 122 326 14 12 5 37 11 2
artesh.q 1 5 3 1 2 3 1 0
jiroft.q 42 135 2 14 1 25 6 0
kermanshah.q 356 1417 89 97 34 207 93 17
larestan.q 81 342 13 5 0 7 3 1
qazvin.q 187 204 26 18 8 39 19 3
qom.q 163 341 23 22 4 82 28 2
sabzevar.q 137 877 57 42 17 441 38 7
setad.q 13 13 13 5 1 8 4 0
tehran.q 323 877 87 61 15 99 49 7
zabol.q 120 354 13 17 6 73 22 1
zanjan.q 158 416 44 32 8 91 36 12
baghiyatallah.q 27 24 1 2 0 5 1 1
enteghalkhon.q 1 0 0 0 0 0 0 0
fasa.q 209 471 36 37 15 128 38 7
gerash.q 30 111 5 3 2 11 1 0
gonabad.q 158 333 31 17 25 76 23 3
hamedan.q 174 447 27 32 4 113 45 6
iranshahr.q 15 243 1 2 0 0 2 1
jahrom.q 98 710 11 14 3 44 24 3
neyshabor.q 66 211 17 24 8 78 36 8
oromiyeh.q 80 154 23 24 9 22 13 4
saveh.q 27 84 7 7 0 25 7 0
semnan.q 128 390 13 22 2 46 22 0
shahed.q 55 73 7 9 1 10 9 0
shahrekord.q 165 464 20 39 10 51 25 6
torbatjam.q 32 124 10 8 2 11 12 2
zahedan.q 122 364 15 35 2 45 21 2

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540