صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان به تفکیک دانشگاه و بخش های جشنواره 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه آوایی معارف قرآنی و سیره معصومین(ع) کتابخوانی پژوهشی فناوری هنری ادبی نشریات
ahvaz.q 244 341 15 19 5 74 35 2
alborz.q 88 231 12 7 2 17 4 1
babol.q 74 187 9 8 6 29 16 0
bandarabas.q 121 342 26 12 6 31 12 10
birjand.q 57 77 6 3 2 8 9 1
bojnord.q 79 260 21 8 4 23 11 4
iran.q 63 106 21 12 3 17 6 1
kordestan.q 139 483 37 22 11 64 20 4
lorestan.q 66 91 16 32 2 14 7 1
shahrod.q 56 133 49 25 9 61 10 1
tehran.q 177 269 46 32 12 60 28 3
torbatjam.q 24 63 9 6 2 8 10 2
yasoj.q 13 38 6 5 0 5 0 1
zabol.q 96 250 12 13 6 58 16 0
zahedan.q 47 241 8 24 1 17 13 1
bam.q 28 57 5 2 2 7 8 2
esferayen.q 38 123 9 21 6 59 24 4
gilan.q 38 60 7 7 1 14 7 0
golestan.q 106 275 4 6 2 218 9 1
iranshahr.q 12 89 1 1 0 0 2 0
jahrom.q 67 500 7 9 2 33 12 2
jiroft.q 34 107 2 12 0 15 4 0
mazandaran.q 51 83 12 6 0 13 3 2
neyshabor.q 44 129 12 17 5 43 19 7
oromiyeh.q 64 87 18 19 9 15 13 3
rafsanjan.q 66 119 2 6 0 20 7 0
sabzevar.q 58 261 23 23 10 125 23 5
shahidbeheshti.q 98 179 55 30 6 31 21 4
tabriz.q 99 355 38 30 3 57 45 8
zanjan.q 80 198 19 21 3 53 11 11
abadan.q 23 53 5 4 1 21 8 0
behbahan.q 19 49 0 1 2 2 1 1
boshehr.q 94 226 32 57 14 119 40 5
esfahan.q 146 239 36 28 6 31 13 18
fasa.q 133 262 17 22 3 50 18 3
hamedan.q 106 175 23 17 3 59 25 4
ilam.q 57 236 24 17 7 59 25 5
kermanshah.q 178 506 43 64 9 109 56 10
maragheh.q 2 3 0 1 0 0 0 0
mashhad.q 281 692 68 29 9 127 46 6
qazvin.q 175 182 25 18 8 37 17 2
qom.q 111 184 8 16 2 55 19 2
setad.q 13 12 9 3 1 3 2 0
shahed.q 37 36 4 5 0 4 7 0
shahrekord.q 136 336 14 24 6 42 19 4
varastegan.q 1 0 0 0 0 0 0 0
yazd.q 208 625 38 64 12 105 29 6
abadeh.q 12 46 8 8 0 8 3 0
anstitopastor.q 0 1 0 1 0 1 0 0
arak.q 114 296 8 10 5 34 8 2
ardebil.q 192 858 57 87 6 110 47 7
artesh.q 0 4 2 1 1 1 0 0
baghiyatallah.q 4 4 0 1 0 2 0 0
behzisti.q 27 49 2 7 0 16 4 2
dezfol.q 12 10 2 5 0 6 2 0
gerash.q 6 12 2 2 0 0 0 0
gonabad.q 127 265 26 13 18 62 22 2
kashan.q 25 48 5 4 1 5 4 0
kerman.q 93 153 24 18 6 24 11 2
larestan.q 38 48 4 5 0 5 1 1
saveh.q 18 46 2 6 0 13 5 0
semnan.q 50 82 5 8 2 12 5 0
shiraz.q 644 1913 127 103 23 314 107 27
shoshtar.q 1 0 0 0 0 0 0 0
torbatheydariye.q 44 100 2 11 3 15 7 2

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540