صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش آوایی به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه تحقیق ترتیل حدید یک جزء پنج جزء ده جزء بیست جزء کل قرآن اذان دعا و مناجات ترجمه خوانی جمع کل
artesh.q 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
bandarabas.q 51 167 29 18 8 4 4 11 21 9 57 379
behbahan.q 0 5 2 6 2 0 1 0 1 1 4 22
bojnord.q 11 34 32 5 1 1 0 1 6 3 4 98
gonabad.q 24 48 25 18 6 0 0 0 5 7 25 158
ilam.q 6 29 7 11 8 1 0 0 9 1 1 73
jahrom.q 16 46 10 8 4 0 2 0 5 3 5 99
maragheh.q 1 3 2 1 0 1 0 0 3 1 0 12
neyshabor.q 9 26 9 6 5 1 0 0 5 2 3 66
shahrekord.q 9 56 54 17 6 3 1 0 6 5 9 166
tehran.q 37 106 36 36 9 11 7 5 25 23 27 322
yasoj.q 31 45 27 26 9 0 1 1 4 5 11 160
zabol.q 15 43 28 11 3 1 2 0 6 2 9 120
ahvaz.q 16 72 88 103 20 7 1 0 11 9 11 338
babol.q 18 43 37 27 9 3 1 1 14 8 4 165
birjand.q 16 21 15 12 11 5 1 1 2 2 4 90
dezfol.q 6 16 18 4 1 2 0 0 4 3 2 56
esferayen.q 8 17 3 4 2 0 0 0 5 1 4 44
fasa.q 13 72 64 16 5 2 1 0 9 3 23 208
iran.q 11 19 15 11 8 2 3 3 8 9 7 96
kashan.q 9 25 12 8 16 9 5 8 8 7 5 112
kermanshah.q 68 189 22 43 13 6 1 1 6 4 3 356
larestan.q 4 39 7 15 3 1 0 1 6 4 1 81
mazandaran.q 14 22 10 3 12 3 0 1 6 3 3 77
oromiyeh.q 9 32 11 5 7 0 0 2 7 1 6 80
qazvin.q 23 67 44 27 12 3 1 3 4 0 6 190
qom.q 12 23 62 28 13 3 3 5 4 5 6 164
rafsanjan.q 3 35 91 9 5 3 2 1 6 3 5 163
setad.q 1 6 1 1 0 0 0 2 0 1 1 13
shahed.q 11 16 6 6 5 2 1 2 2 3 0 54
shahrod.q 11 44 7 10 3 3 0 1 6 6 8 99
zahedan.q 15 21 39 19 11 4 1 1 2 5 4 122
abadan.q 0 24 3 5 0 0 0 0 2 3 1 38
baghiyatallah.q 6 4 5 2 2 1 0 1 2 4 0 27
bam.q 6 16 15 2 2 3 0 0 5 0 5 54
behzisti.q 4 12 7 9 2 0 0 0 3 1 10 48
boshehr.q 20 72 42 8 4 2 1 1 23 21 24 218
enteghalkhon.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
esfahan.q 21 62 32 36 28 9 7 6 9 11 15 236
gilan.q 4 21 2 2 11 4 1 0 2 6 5 58
hamedan.q 23 57 34 16 6 7 4 3 4 5 15 174
kerman.q 24 65 51 34 14 7 2 1 6 8 9 221
lorestan.q 16 37 38 22 5 3 1 0 2 5 2 131
mashhad.q 69 102 90 64 25 6 5 2 30 20 20 433
sabzevar.q 12 31 47 22 7 6 0 1 8 2 3 139
semnan.q 14 32 39 17 9 4 4 0 5 2 2 128
shiraz.q 70 500 533 154 37 11 5 7 82 47 153 1599
shoshtar.q 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
tabriz.q 31 44 20 13 21 6 0 1 4 6 13 159
torbatheydariye.q 3 18 18 7 3 4 0 1 2 2 9 67
torbatjam.q 3 5 3 2 3 1 0 0 4 2 9 32
zanjan.q 20 44 45 10 12 4 2 0 6 3 11 157
abadeh.q 2 8 2 3 0 1 0 0 1 3 0 20
alborz.q 17 76 11 5 6 1 2 1 3 0 6 128
anstitopastor.q 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
arak.q 19 25 26 14 12 9 1 2 8 6 3 125
ardebil.q 81 118 72 50 11 4 3 2 19 9 30 399
gerash.q 3 7 2 2 2 1 0 0 1 2 10 30
golestan.q 22 230 73 57 12 5 3 0 3 2 33 440
iranshahr.q 1 2 1 0 0 2 1 3 4 0 1 15
jiroft.q 3 14 14 5 3 1 1 0 0 0 2 43
kordestan.q 15 113 94 20 2 1 0 1 28 4 33 312
saveh.q 1 16 3 0 2 0 0 0 2 0 3 27
shahidbeheshti.q 15 92 60 36 12 3 3 3 8 3 15 250
varastegan.q 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
yazd.q 23 55 53 62 22 7 2 1 29 12 46 312

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540