صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش نشریات به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه تیتر خبر مصاحبه گزارش مقاله طرح جلد صفحه آرایی نشریات برتر جمع کل
behbahan.q 0 0 0 0 1 0 0 0 1
birjand.q 0 0 0 0 0 0 0 1 1
maragheh.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shahrekord.q 0 0 0 0 1 1 1 3 6
shoshtar.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
abadeh.q 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ahvaz.q 0 0 2 0 1 1 0 0 4
anstitopastor.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ardebil.q 0 0 1 0 2 3 1 5 12
bam.q 0 1 0 0 0 1 0 0 2
boshehr.q 1 0 0 1 2 2 0 10 16
dezfol.q 0 0 0 0 0 0 1 0 1
enteghalkhon.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
esfahan.q 3 0 4 3 19 0 0 7 36
gerash.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hamedan.q 0 0 1 1 0 1 0 3 6
jiroft.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
larestan.q 0 0 0 0 1 0 0 0 1
qazvin.q 0 0 0 0 0 0 0 3 3
qom.q 0 0 0 0 3 0 0 0 3
rafsanjan.q 0 0 0 0 1 0 0 1 2
saveh.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semnan.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shahidbeheshti.q 0 0 1 1 5 0 1 2 10
tehran.q 1 1 0 0 0 0 1 4 7
torbatheydariye.q 0 0 0 0 0 0 1 1 2
zabol.q 0 0 0 0 0 0 0 1 1
zahedan.q 0 0 1 0 1 0 0 0 2
abadan.q 0 1 0 0 0 1 0 2 4
alborz.q 0 0 1 0 1 0 0 0 2
arak.q 0 0 0 0 1 0 0 1 2
artesh.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
baghiyatallah.q 0 0 0 0 1 0 0 0 1
esferayen.q 0 0 0 0 0 1 0 3 4
fasa.q 1 0 0 1 0 0 0 5 7
golestan.q 0 0 0 0 2 12 12 0 26
ilam.q 0 0 0 0 1 1 0 3 5
iran.q 0 0 0 0 1 1 0 1 3
iranshahr.q 0 0 0 0 1 0 0 0 1
jahrom.q 0 0 0 0 4 1 1 0 6
kerman.q 0 0 0 1 1 0 0 5 7
sabzevar.q 0 0 1 0 0 1 0 5 7
setad.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shahrod.q 0 0 0 0 1 0 0 0 1
shiraz.q 0 0 6 3 15 5 9 23 61
tabriz.q 0 5 3 2 30 2 4 3 49
torbatjam.q 0 0 1 0 0 0 1 0 2
varastegan.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zanjan.q 0 0 0 0 3 1 1 7 12
babol.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bandarabas.q 1 0 1 1 1 1 1 6 12
behzisti.q 0 0 0 0 2 0 0 1 3
bojnord.q 1 0 0 0 2 1 0 0 4
gilan.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gonabad.q 0 0 0 0 0 2 0 1 3
kashan.q 0 1 1 1 0 1 0 9 13
kermanshah.q 2 1 2 1 3 0 2 6 17
kordestan.q 0 0 2 0 3 0 0 0 5
lorestan.q 0 0 0 1 1 0 1 1 4
mashhad.q 0 0 2 0 2 1 1 6 12
mazandaran.q 0 0 0 0 2 0 0 0 2
neyshabor.q 0 0 0 0 0 0 0 9 9
oromiyeh.q 0 0 0 1 1 0 1 0 3
shahed.q 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yasoj.q 0 0 0 0 4 0 1 0 5
yazd.q 0 0 2 0 4 0 0 1 7

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540