صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان بخش هنری به تفکیک دانشگاه 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه خوشنویسی نقاشی عکس تذهیب فیلم کوتاه معرق و منبت طراحی پوستر جمع کل
ahvaz.q 26 39 30 1 5 5 10 116
larestan.q 1 1 3 0 0 0 2 7
neyshabor.q 20 14 31 1 3 7 9 85
qazvin.q 6 6 14 0 5 1 7 39
setad.q 2 0 4 0 0 0 2 8
shahidbeheshti.q 24 43 162 2 5 2 19 257
shahrekord.q 19 9 17 0 0 1 4 50
shoshtar.q 0 1 0 0 0 0 0 1
varastegan.q 0 0 0 0 0 0 0 0
zabol.q 7 10 38 0 2 4 13 74
zahedan.q 12 12 6 0 1 1 13 45
zanjan.q 12 25 47 1 0 2 10 97
abadan.q 7 15 19 0 0 0 5 46
abadeh.q 1 3 5 0 2 0 2 13
arak.q 9 11 8 0 2 2 5 37
artesh.q 2 0 1 0 0 0 1 4
gonabad.q 5 14 35 1 7 3 12 77
hamedan.q 26 27 43 5 2 6 4 113
iranshahr.q 0 0 0 0 0 0 0 0
jiroft.q 8 3 11 0 0 1 2 25
kashan.q 7 19 25 0 10 3 10 74
kerman.q 30 25 51 1 3 2 11 123
maragheh.q 3 2 7 0 0 0 4 16
oromiyeh.q 5 9 5 0 0 0 3 22
semnan.q 10 12 15 0 3 1 5 46
shahrod.q 19 20 38 0 4 1 12 94
shiraz.q 130 126 321 8 16 12 83 696
tehran.q 17 27 35 2 4 3 10 98
torbatheydariye.q 6 7 9 0 1 1 3 27
torbatjam.q 0 3 7 0 0 0 1 11
alborz.q 4 4 14 0 0 0 3 25
anstitopastor.q 0 0 1 0 0 0 1 2
ardebil.q 58 69 145 1 5 3 23 304
baghiyatallah.q 2 0 1 0 0 0 2 5
behbahan.q 0 1 1 0 0 1 1 4
birjand.q 5 0 6 0 0 0 3 14
boshehr.q 56 73 217 0 5 2 26 379
esferayen.q 10 9 30 0 2 1 12 64
fasa.q 33 22 61 2 0 1 11 130
ilam.q 18 12 38 0 3 2 5 78
jahrom.q 7 10 21 4 0 0 2 44
kermanshah.q 33 29 124 1 4 1 17 209
lorestan.q 7 11 25 0 0 1 3 47
mashhad.q 57 37 92 3 1 3 33 226
saveh.q 1 1 14 0 5 2 4 27
shahed.q 3 1 3 1 1 0 1 10
tabriz.q 28 17 44 2 15 9 20 135
yazd.q 41 31 50 1 7 5 13 148
babol.q 23 35 69 0 2 0 15 144
bam.q 3 6 6 0 0 0 3 18
bandarabas.q 24 41 79 3 2 2 19 170
behzisti.q 5 4 16 0 0 0 3 28
bojnord.q 11 5 20 0 0 1 3 40
dezfol.q 6 8 21 0 0 2 4 41
enteghalkhon.q 0 0 0 0 0 0 0 0
esfahan.q 17 15 32 3 4 2 8 81
gerash.q 1 2 4 0 2 1 1 11
gilan.q 2 7 9 0 0 0 2 20
golestan.q 20 12 804 0 9 0 18 863
iran.q 8 5 7 1 1 1 6 29
kordestan.q 13 12 44 0 2 0 4 75
mazandaran.q 4 4 11 0 0 0 3 22
qom.q 4 8 63 0 0 0 7 82
rafsanjan.q 13 23 21 0 3 1 5 66
sabzevar.q 24 35 381 3 2 2 6 453
yasoj.q 9 18 38 3 2 1 7 78

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540