صفحه اصلي > گزارش آماری > آمار دانشگاهی > آمار شرکت کنندگان به تفکیک دانشگاه و بخش های جشنواره 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «
[فراموشی رمز عبور]
 
دانشگاه آوایی معارف قرآنی و سیره معصومین(ع) کتابخوانی پژوهشی فناوری هنری ادبی نشریات
abadeh.q 20 90 14 10 0 13 7 1
ardebil.q 399 2929 169 192 39 304 108 12
baghiyatallah.q 27 24 1 2 0 5 1 1
boshehr.q 218 797 63 132 31 379 92 16
enteghalkhon.q 1 0 0 0 0 0 0 0
esfahan.q 236 438 53 38 11 81 33 36
fasa.q 208 471 36 39 15 130 38 7
gerash.q 30 111 5 3 2 11 1 0
hamedan.q 174 447 27 32 4 113 45 6
iranshahr.q 15 243 1 2 0 0 2 1
sabzevar.q 139 878 53 50 17 453 38 7
saveh.q 27 84 6 7 0 27 9 0
semnan.q 128 390 13 22 2 46 22 0
shahidbeheshti.q 250 596 203 129 16 257 86 10
shahrekord.q 166 464 20 41 10 50 26 6
yasoj.q 160 679 31 28 9 78 33 5
zahedan.q 122 364 15 35 2 45 21 2
ahvaz.q 338 698 40 40 9 116 50 4
anstitopastor.q 2 3 1 2 0 2 1 0
bam.q 54 167 7 3 8 18 16 2
behbahan.q 22 68 1 3 2 4 3 1
behzisti.q 48 234 7 11 1 28 8 3
bojnord.q 98 330 24 10 6 40 20 4
jahrom.q 99 711 11 15 3 44 24 6
jiroft.q 43 135 2 14 1 25 6 0
kermanshah.q 356 1415 89 99 34 209 93 17
mazandaran.q 77 121 15 13 1 22 7 2
tabriz.q 159 1035 57 50 13 135 86 49
tehran.q 322 883 87 61 15 98 50 7
torbatheydariye.q 67 160 3 22 7 27 10 2
torbatjam.q 32 125 10 8 2 11 12 2
zabol.q 120 354 13 17 6 74 23 1
artesh.q 3 6 3 1 2 4 1 0
esferayen.q 44 132 12 23 5 64 23 4
gilan.q 58 86 9 9 1 20 12 0
gonabad.q 158 333 31 17 25 77 23 3
iran.q 96 159 26 27 6 29 13 3
kashan.q 112 1568 34 43 12 74 52 13
kerman.q 221 530 53 35 16 123 54 7
kordestan.q 312 838 43 20 11 75 24 5
lorestan.q 131 301 33 63 7 47 30 4
maragheh.q 12 56 4 8 1 16 8 0
neyshabor.q 66 211 15 23 8 85 36 9
oromiyeh.q 80 154 22 24 8 22 14 3
qazvin.q 190 205 26 18 8 39 19 3
rafsanjan.q 163 480 7 28 3 66 27 2
shahed.q 54 73 7 9 1 10 9 0
shahrod.q 99 256 71 42 11 94 10 1
shoshtar.q 3 3 1 0 0 1 0 0
varastegan.q 1 4 1 1 0 0 0 0
yazd.q 312 909 44 86 20 148 47 7
abadan.q 38 147 8 10 1 46 10 4
alborz.q 128 341 13 10 2 25 6 2
arak.q 125 326 13 13 5 37 11 2
babol.q 165 695 24 39 9 144 54 0
bandarabas.q 379 1060 110 55 35 170 65 12
birjand.q 90 117 9 5 4 14 12 1
dezfol.q 56 121 11 9 3 41 17 1
golestan.q 440 2252 9 33 7 863 65 26
ilam.q 73 327 25 19 8 78 32 5
larestan.q 81 342 13 5 0 7 3 1
mashhad.q 433 6329 115 61 30 226 78 12
qom.q 164 341 23 23 4 82 28 3
setad.q 13 13 12 5 1 8 5 0
shiraz.q 1599 5704 318 225 59 696 248 61
zanjan.q 157 416 45 32 8 97 37 12

نشانی دبيرخانه دائم جشنواره: تهران، میدان صنعت، بلوار ایوانک، بین زرافشان و فلامک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بلوک A، طبقه چهارم، مرکز قرآن و عترت؛ شماره تماس: 45  -  02181455540